محصول تستی؛ مستر ساز؛ قسمت دوم

فصل سریال
قسمت 2 فصل اول مستر ساز

ویژه برنامه مستر ساز فصل اول، قسمت دوم با اجرای هنرمند محبوب، میلاد ملک میهمان قسمت دوم: سهراب بنیادی، مدرس و نوازند ویلون، عضو گروه نوازندگی رضا صادقی

پابرگ خود را انتخاب نمایید.